TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Biểu mẫu giải quyết học vụ cho sinh viên
01/11/2015

Các sinh viên khoa cơ khí trường Đại học Công nghiệp có thể download và sử dụng các mẩu giái quyết học vụ sau:

 1.  Đơn xin chuyển bậc đào tạo – Download
 2.  Đơn xin chuyển ngành – Download
 3.  Đơn xin chuyển lớp học phần – Download
 4.  Đơn xin đăng ký học phần thực hành – Download
 5.  Đơn xin đăng ký học phần đã đủ số lượng – Download
 6.  Đơn xin hủy học phần – Download
 7.  Đơn xin nhập điểm “0” – Download
 8.  Đơn xin xét tốt nghiệp – Hệ tín chỉ – Download
 9.  Đơn xin xét tốt nghiệp – Hệ niên chế – Download
 10.  Đơn xin phúc khảo Kết quả thi tốt nghiệp – Hệ niên chế – Download
 11.  Đơn xin thi lại tốt nghiệp – Hệ niên chế – Download
 12.  Phiếu đề nghị chấm phúc khảo kết quả thi môn học – Download
Đơn vị liên kết