TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
chuyenmuccnc
Thông tin liên hệ giảng viên Bộ môn CAD/CAM/CNC
31/03/2017
gv-hlinh

Trưởng bộ môn: TS. Ao Hùng Linh

Email: aohunglinh@iuh.edu.vn

Tel: 01672.576.391

gv-btri

PK: NCS.ThS. Diệp Bảo Trí
Mail: diepbaotri@iuh.edu.vn
Tel: 0907.607.575
Web: .

gv-duy

GV: NCS.ThS. Bùi Quốc Duy
Mail: buiquocduy@iuh.edu.vn
Tel: 0984.297.286.
Web: Googlesite

gv-nhquan

GV: ThS. Nguyễn Hữu Quân
Mail: nguyenhuuquan@iuh.edu.vn
Tel: 012222.77.547
Web: .

gv-vuong

GV: ThS. Hoàng Long Vương
Mail: hoanglongvuong@iuh.edu.vn
Tel: 0913.833.343
Web: .

gv-toan

GV: NCS.ThS. Phan Văn Toản
Mail: phanvantoan@iuh.edu.vn
Tel: 0973.191.668
Web: .

gv-phongcam

GV: ThS. Vũ Đình Phong
Mail: vudinhphong@iuh.edu.vn
Tel: 0939.061.017
Web: .

gv-chon

GV: ThS. Trịnh Văn Chơn
Mail: trinhvanchon@iuh.edu.vn
Tel: 0913.612.110
Web: .

gv-giang

GV: ThS. Nguyễn Trường Giang
Mail: nguyentruonggiang@iuh.edu.vn
Tel: 0989.898.495
Web: .

gv-thu

GV: ThS. Phạm Thị Thu
Mail: phamthithu@iuh.edu.vn
Tel: 0989.706.079
Web: .

gv-vvcuong

GV: ThS. Võ Văn Cương
Mail: vovancuong@iuh.edu.vn
Tel: 0902.432.798
Web: .

gv-tu

GV: KS. Nguyễn Thanh Tú
Mail: nguyenthanhtu@iuh.edu.vn
Tel: 0907.979.722
Web: .

gv-cquy

GV: KS. Phạm Công Quý
Mail: phamcongquy@iuh.edu.vn
Tel: 0903.707.200
Web: .

gv-minh-vkt

GV: KS. Phạm Văn Minh
Mail: phamvanminh@iuh.edu.vn
Tel: 0908.844.358
Web: .

Đơn vị liên kết