TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
chuyenmucchetaomaa
Thông tin liên hệ giảng viên Bộ môn Chế tạo máy
31/03/2017
gv-dnam

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Đức Nam

Email: nguyenducnam@iuh.edu.vn

Tel: 093.712.5588

GV: TS. Nguyễn Khoa Triều
Mail: nguyenkhoatrieu@iuh.edu.vn
Tel: 0366.476.386
Web: .

gv-quang

TK: TS. Châu Minh Quang
Mail: chauminhquang@iuh.edu.vn
Tel: 0919.401.724
Web: .

thay-chinh

GV: PGS.TS. Phan Chí Chính
Mail: phanchichinh@iuh.edu.vn
Tel:
Web: .

gv-khoa

GV: TS. Huỳnh Xuân Khoa
Mail: huynhxuankhoa@iuh.edu.vn
Tel: 0902.596.703
Web:

gv-nien

GV: ThS. Nguyễn Thị Niên
Mail: nguyenthinien@iuh.edu.vn
Tel: 0917.881.433
Web: .

gv-thoai

GV: ThS. Trần Ngọc Thoại
Mail: tranngocthoai@iuh.edu.vn
Tel: 0977.533.391
Web: .

gv-thy

GV: ThS. Tôn Thất Nguyên Thy
Mail: tonthatnguyenthy@iuh.edu.vn
Tel: 01689.607.971
Web: .

gv-tuanctm

GV: ThS. Nguyễn Minh Tuấn
Mail: nguyenminhtuan@iuh.edu.vn
Tel: 0938.280.677
Web: .

gv-phuong

GV: ThS. Võ Ngọc Yến Phương
Mail: vongocyenphuong@iuh.edu.vn
Tel: 0919.515.097
Web: .

gv-nam-cs

GV: ThS. Nguyễn Văn Nam
Mail: nguyenvannam@iuh.edu.vn
Tel: 0937.113.282
Web: .

gv-bphuong

GV: ThS. Hồ Thị Bạch Phương
Mail: hothibachphuong@iuh.edu.vn
Tel: 0908.692.072
Web: .

gv-hai GV: ThS. Lê Vũ Hải
Mail: levuhai@iuh.edu.vn
Tel: 0903.987.336
Web:

GVC: TS. Trần Minh Hiến
Mail: tranminhhien@iuh.edu.vn
Tel: 0908.661.520
Web: .

GV: ThS. Trương Văn Chính
Mail: truongvanchinh@iuh.edu.vn
Tel: 0908.102.178
Web:
Đơn vị liên kết