TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
chuynmuccodientu
Hội đồng ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử
30/03/2017

HỘI ĐỒNG NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 TS. Nguyễn Viễn Quốc Chủ tịch
2 TS. Châu Minh Quang Ủy viên
3 TS. Nguyễn Phương Bắc Ủy viên
4 NCS. ThS. Nguyễn Ngọc Điệp Ủy viên
5 ThS. Huỳnh Công Hảo Ủy viên
6 ThS. Lê Duy Tuấn Thư ký

NHÓM QA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 ThS. Phạm Thị Thu Trưởng nhóm
2 Nguyễn Hoàng Việt Thành viên
3 Nguyễn Ngọc Nam Thành viên
Đơn vị liên kết