TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Các hội đồng chức danh thuộc khoa Cơ khí
Các hội đồng chức danh thuộc khoa Cơ khí

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA CƠ KHÍ

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1 TS. Châu Minh Quang Chủ tịch
2 TS. Nguyễn Đức Nam Thư ký
3 TS. Lê Tuấn Phương Nam Ủy viên
4 TS. Đặng Hoàng Minh Ủy viên
5 TS. Nguyễn Huy Phúc Ủy viên
6 TS. Trần Trọng Nhân Ủy viên
7 PGS. TS. Nguyễn Danh Sơn Ủy viên
8 TS. Nguyễn Minh Phú Ủy viên
9 TS. Lê Thế Truyền Ủy viên
10 PGS. TS. Phan Chí Chính Ủy viên
11 TS. Huỳnh Xuân Khoa Ủy viên
12 TS. Nguyễn Viễn Quốc Ủy viên
13 PGS. TS. Nguyễn Quốc Hưng Ủy viên
14 TS. Lê Thanh Danh Ủy viên
15 TS. Nguyễn Phương Bắc Ủy viên
16 TS. Ao Hùng Linh Ủy viên
17 ThS. Ngô Văn Cường Ủy viên
18 ThS. Nguyễn Trung Dũng Ủy viên

HỘI ĐỒNG NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 TS. Lê Tuấn Phương Nam Trưởng chương trình
2 TS. Châu Minh Quang Thành viên
3 TS. Ao Hùng Linh Thành viên
4 TS. Đặng Hoàng Minh Thành viên
5 ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga Thành viên
6 ThS. Nguyễn Hữu Quân Thành viên
7 ThS. Trần Công Hùng Thành viên
8 ThS. Diệp Bảo Trí Thành viên
9 ThS. Nguyễn Trường Giang Thành viên
10 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thư ký

HỘI ĐỒNG NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 TS. Nguyễn Đức Nam Trưởng chương trình
2 PGS. TS. Phan Chí Chính Thành viên
3 TS. Châu Minh Quang Thành viên
4 ThS. Lê Vũ Hải Thành viên
5 ThS. Tôn Thất Nguyên Thy Thành viên
6 ThS. Châu Ngọc Lê Thành viên
7 ThS. Trần Ngọc Thoại Thành viên
8 ThS. Võ Ngọc Yến Phương Thành viên
9 ThS. Hoàng Long Vương Thành viên
10 ThS. Hồ Thị Bạch Phương Thư ký

HỘI ĐỒNG NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 TS. Nguyễn Viễn Quốc Trưởng chương trình
2 TS. Châu Minh Quang Thành viên
3 TS. Nguyễn Phương Bắc Thành viên
4 NCS. ThS. Nguyễn Ngọc Điệp Thành viên
5 ThS. Huỳnh Công Hảo Thành viên
6 ThS. Lê Duy Tuấn Thư ký

NHÓM QA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trưởng nhóm
2 Nguyễn Văn Hòa Thành viên
3 Nguyễn Hữu Phước Thành viên

NHÓM QA NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 ThS. Hồ Thị Bạch Phương Trưởng nhóm
2 Võ Xuân Khởi Thành viên
3 Vũ Văn Bộ Thành viên

NHÓM QA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 ThS. Phạm Thị Thu Trưởng nhóm
2 Nguyễn Hoàng Việt Thành viên
Đơn vị liên kết