TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Các hội đồng chức danh thuộc khoa Cơ khí
Các hội đồng chức danh thuộc khoa Cơ khí

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA CƠ KHÍ

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1 TS. Châu Minh Quang Chủ tịch
2 PGS. TS. Nguyễn Đức Nam Thư ký
3 TS. Nguyễn Khoa Triều Ủy viên
4 TS. Đặng Hoàng Minh Ủy viên
5 TS. Trần Trọng Nhân Ủy viên
6 TS. Nguyễn Minh Phú Ủy viên
7 TS. Lê Thế Truyền Ủy viên
8 PGS. TS. Phan Chí Chính Ủy viên
9 TS. Huỳnh Xuân Khoa Ủy viên
10 TS. Nguyễn Viễn Quốc Ủy viên
11 PGS. TS. Nguyễn Quốc Hưng Ủy viên
12 PGS. TS. Lê Thanh Danh Ủy viên
13 TS. Nguyễn Phương Bắc Ủy viên
14 TS. Ao Hùng Linh Ủy viên
15 ThS. Ngô Văn Cường Ủy viên
16 ThS. Nguyễn Trung Dũng Ủy viên

HỘI ĐỒNG NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 TS. Trần Trọng Nhân Trưởng chương trình
2 TS. Châu Minh Quang Thành viên
3 TS. Ao Hùng Linh Thành viên
4 TS. Đặng Hoàng Minh Thành viên
5 ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga Thành viên
6 ThS. Nguyễn Hữu Quân Thành viên
7 ThS. Trần Công Hùng Thành viên
8 ThS. Diệp Bảo Trí Thành viên
9 ThS. Nguyễn Trường Giang Thành viên
10 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thư ký

HỘI ĐỒNG NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 TS. Nguyễn Khoa Triều Trưởng chương trình
2 TS. Châu Minh Quang Thành viên
3 PGS.TS. Nguyễn Đức Nam Thành viên
4 ThS. Lê Vũ Hải Thành viên
5 ThS. Tôn Thất Nguyên Thy Thành viên
6 ThS. Châu Ngọc Lê Thành viên
7 ThS. Trần Ngọc Thoại Thành viên
8 ThS. Võ Ngọc Yến Phương Thành viên
9 ThS. Hoàng Long Vương Thành viên
10 ThS. Hồ Thị Bạch Phương Thư ký

HỘI ĐỒNG NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 TS. Nguyễn Viễn Quốc Trưởng chương trình
2 TS. Châu Minh Quang Thành viên
3 TS. Nguyễn Phương Bắc Thành viên
4 PGS.TS. Lê Thanh Danh Thành viên
5 TS. Lê Ngọc Trân Thành viên
6 TS. Trần Ngọc Đăng Khoa Thành viên
7 NCS. ThS. Nguyễn Ngọc Điệp Thành viên
8 ThS. Huỳnh Công Hảo Thành viên
9 ThS. Lê Duy Tuấn Thành viên
10 ThS. Hoàng Văn Vinh Thư ký

NHÓM QA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trưởng nhóm
2 Nguyễn Văn Hòa Thành viên
3 Nguyễn Hữu Phước Thành viên

NHÓM QA NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 ThS. Hồ Thị Bạch Phương Trưởng nhóm
2 Võ Xuân Khởi Thành viên
3 Vũ Văn Bộ Thành viên

NHÓM QA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 ThS. Phạm Thị Thu Trưởng nhóm
2 Nguyễn Hoàng Việt Thành viên
Đơn vị liên kết