TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Các hội đồng chức danh thuộc khoa Cơ khí
Các hội đồng chức danh thuộc khoa Cơ khí

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA CƠ KHÍ

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1 TS. Châu Minh Quang Chủ tịch
2 TS. Nguyễn Đức Nam Thư ký
3 TS. Lê Tuấn Phương Nam Ủy viên
4 TS. Đặng Hoàng Minh Ủy viên
5 TS. Nguyễn Huy Phúc Ủy viên
6 TS. Trần Trọng Nhân Ủy viên
7 PGS. TS. Nguyễn Danh Sơn Ủy viên
8 TS. Nguyễn Minh Phú Ủy viên
9 TS. Lê Thế Truyền Ủy viên
10 PGS. TS. Phan Chí Chính Ủy viên
11 TS. Huỳnh Xuân Khoa Ủy viên
12 TS. Nguyễn Viễn Quốc Ủy viên
13 PGS. TS. Nguyễn Quốc Hưng Ủy viên
14 TS. Lê Thanh Danh Ủy viên
15 TS. Nguyễn Phương Bắc Ủy viên
16 TS. Ao Hùng Linh Ủy viên
17 ThS. Ngô Văn Cường Ủy viên
18 ThS. Nguyễn Trung Dũng Ủy viên

HỘI ĐỒNG NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 TS. Lê Tuấn Phương Nam Chủ tịch
2 TS. Châu Minh Quang Ủy viên
3 TS. Lê Thể Truyền Ủy viên
4 TS. Đặng Hoàng Minh Ủy viên
5 TS. Nguyễn Minh Phú Ủy viên
6 GVC. ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga Thư ký

HỘI ĐỒNG NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 TS. Nguyễn Đức Nam Chủ tịch
2 TS. Châu Minh Quang Ủy viên
3 PGS. TS. Phan Chí Chính Ủy viên
4 ThS. Lê Vũ Hải Ủy viên
5 ThS. Châu Ngọc Lê Ủy viên
6 ThS. Tôn Thất Nguyên Thy Thư ký

HỘI ĐỒNG NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 TS. Nguyễn Viễn Quốc Chủ tịch
2 TS. Châu Minh Quang Ủy viên
3 TS. Nguyễn Phương Bắc Ủy viên
4 NCS. ThS. Nguyễn Ngọc Điệp Ủy viên
5 ThS. Huỳnh Công Hảo Ủy viên
6 ThS. Lê Duy Tuấn Thư ký

NHÓM QA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh Trưởng nhóm
2 Nguyễn Văn Hòa Thành viên
3 Nguyễn Hữu Phước Thành viên

NHÓM QA NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 ThS. Hồ Thị Bạch Phương Trưởng nhóm
2 Võ Xuân Khởi Thành viên
3 Vũ Văn Bộ Thành viên

NHÓM QA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
1 ThS. Phạm Thị Thu Trưởng nhóm
2 Nguyễn Hoàng Việt Thành viên
3 Nguyễn Ngọc Nam Thành viên
Đơn vị liên kết