TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

1. Mục tiêu đào tạo

The program has defined Program Educational Objectives (PEO) to be accomplishments that we expect our graduates to have achieved 5 years after graduation. We expect that our graduates, within 5 years after graduation, will achieve the following goals in their careers:

  • Are able to analyze and design practical mechanical systems in industry to operate more efficiently.
  • Communicate effectively and work well on team-based engineering projects to improve company effectiveness.
  • Be successful in mechanical engineering positions.
  • Pursue continued professional development and higher degree programs to bring more benefit to their family life.

 

2. Chuẩn đầu ra

Mục tiêu chương trình được thể hiện qua các chuẩn đầu ra tổng quát như sau:

a. Có khả năng lựa chọn và ứng dụng các kiến thức, kỹ năng của các môn học để xác định rõ các lĩnh vực hoạt động của ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí

b. Có khả năng lựa chọn và ứng dụng các kiến thức của toán học, khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

c. Có kiến thức về các tiêu chuẩn đo lường và kiểm tra; có khả năng thực hiện, phân tích và giải thích tiến trình thí nghiệm; và có khả năng áp dụng các kết quả thí nghiệm để cải tiến quá trình.

d. Có khả năng thiết kế các bộ phận, các hệ thống, hoặc tiến trình của các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí phù hợp với mục tiêu của chương trình đào tạo.

e. Có khả năng hoạt động hiệu quả trong các nhóm kỹ thuật để hoàn thành một mục tiêu chung

f. Có khả năng nhận diện, phân tích, giải quyết các vấn đề kỹ thuật, công nghệ

g. Có khả năng truyền đạt, diễn giải hiệu quả trước tập thể

h. Hiểu biết về sự tác động ảnh hưởng của các giải pháp công nghệ kỹ thuật trong phạm vi xã hội và toàn cầu

i. Hiểu về mức độ cần thiết và khả năng thực hiện việc phát triển chuyên môn liên tục

j. Hiểu về chuyên môn, đạo đức, luật pháp, bảo mật, các vấn đề xã hội và trách nhiệm

k. Có khả năng cam kết về chất lượng, thời hạn, luôn không ngừng cải tiến.

3. Chương trình khung các khóa ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

a. Chương trình khung ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (Khóa 12)

b. Chương trình khung ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (Khóa 13)


Đơn vị liên kết