TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Các công trình nghiên cứu của TS. Nguyễn Huy Phúc
17/03/2017
gv-phuc

Giảng viên Khoa Cơ khí – Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Email: nguyenhuyphuc@iuh.edu.vn

Tel: 0937.389.607

 1. PI Lazarenko, AA Sherchenkov, SA Kozyukhin, AV Babich, HP Nguen. Influence of indium doping on the electrical properties of Ge2Sb2Te5 thin films for nonvolatile phase change memory devices. Journal of Physics: Conference Series 690 (1), 012006, 2016.
 1. S.A. Kozyukhin, H.P. Nguyen, K.D. Tsendind. Optical Properties of Amorphous Thin Films Ge-Sb-Te Phase Change Materials. International Journal of Advanced Research in Physical Science 3 (1), 01-06, 2016.
 1. HP Nguyen, SA Kozyukhin, AB Pevtsov. Influence of bismuth on the optical properties of Ge2Sb2Te5 thin films. Semiconductors 48 (5), 577-583, 2014.
 1. S Kozyukhin, A Sherchenkov, A Babich, P Lazarenko, HP Nguyen. Peculiarities of Bi doping of Ge–Sb–Te thin films for PCM devices 1. Canadian Journal of Physics 92 (7/8), 684-689, 2014.
 1. С.А. Козюхин, К.Д. Цэндин, Х.Ф. Нгуен. Оптические свойства аморфных тонких пленок материалов фазовой памяти Ge-Sb-Te. Известия вузов. Физ 7 (2), 67-73, 2014.
 1. ХФ Нгуен, СА Козюхин, АБ Певцов. Влияние висмута на оптические свойства тонких пленок Ge2Sb2Te5. Физика и техника полупроводников 48 (5), 597-603, 2013.
 1. Х.Ф. Нгуен, П.И. Лазаренко, С.А. Козюхин, А.А. Шерченков, В.Г. Литвинов, А.В. Ермачихин. Электрофизические свойства аморфных тонких пленок Ge2Sb2Te5, легированных Bi. Вестник РГРТУ 4 (46), 83-82, 2014.
 1. S Kozyukhin, M Veres, HP Nguyen, A Ingram, V Kudoyarova. Structural changes in doped Ge2Sb2Te5 thin films studied by Raman spectroscopy. Physics Procedia 44, 82-90, 2013.
 1. Х. Ф. Нгуен, С.А. Козюхин. Оптические константы легированных Bi и In аморфных пленок Ge-Sb-Te, используемых в устройствах фазовой памяти. Преподаватель XXI Века 3, 207-211, 2012.
 1. СA Козюхин, Х Нгуен, М Вереш, Вх Кудоярова. Легирование изоморфными примесями материалов фазовой памяти Ge-Sb-Te по данным спектроскопии комбинационного рассеяния света. Вестник рязанского государственного радиотехнического университета, 74-8, 2012.
 1. P Lazarenko, H Phuc Nguyen, S Kozyukhin, A Sherchenkov. Influence of Bi doping on electrical and optical properties of phase change material Ge2Sb2Te5. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 13 (11), 1400, 2011.
 1. S Kozyukhin, V Kudoyarova, HP Nguyen, A Smirnov, V Lebedev. Influence of doping on the structure and optical characteristics of Ge2Sb2Te5amorphous films. Physica status solidi (c) 8 (9), 2688-2691, 2011.

Thông tin về các công trình đã công bố có thể tham khảo thêm tại Scholar Site:

https://scholar.google.com.vn/citations?user=99mQ_IkAAAAJ&hl=en


 

Đơn vị liên kết