TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Các công trình nghiên cứu của TS. Đặng Hoàng Minh
24/03/2017
gv-minh

Giảng viên Khoa Cơ khí – Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Email: danghoangminh@iuh.edu.vn

Tel: 01276.399.799

A. Lĩnh vực nghiên cứu:

– Quản lý đa mục tiêu vòng đời sản phẩm (Multi-criteria Management of Product Life-cycle)

– Tối ưu hóa đa mục tiêu (Multi-criteria Optimization)

– Cơ học tính toán (Computational mechanics)

B. Các báo cáo khoa học đã công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế

 1. Phung Van Binh, Dang Hoang Minh, S.S. Gavriushin, Nguyen Viet Duc, Boundary of stability region of a thin-walled beam under complex loading condition, International Journal of Mechanical Sciences, Volume 122, March 2017, pp. 355–361.
 1. Phung Van Binh, Dang Hoang Minh, S.S. Gavriushin. Development of mathematical model for management lifecycle process of new type of multirip saw machine. Science and education. MSTU. NE Bauman. № 1-2017 http://technomag.edu.ru/jour/article/download/958/1055. ISSN 1994-0408
 1. Nguyen Viet Duc, Dang Hoang Minh. High performance concrete mixture proportioning: Multi-objective optimization approach. Journal of Science of Ho Chi Minh City Open University 20(4) – 2016, pp. 65-76. ISSN 1859 – 3453.
 1. S.S. Gavriushin, Dang Hoang Minh. Multi-Criteria management of the life cycle of metal cutting process. Journal of higher educational institutions: Machine building, ISSN 0536 – 1044, № 10, 2016, pp. 82-95.
 1. Dang Hoang Minh, Nguyen Huy Phuc. Multi-objective optimization of the turning process using the visual interactive analysis method. Vietnam Mechanical Engineering journal, ISSN 0866 – 7056, № 08-2016, pp. 25-32.
 1. R.B. Statnikov, S.S. Gavriushin, Dang Hoang Minh, A.R. Statnikov. Multicriteria design of composite pressure vessels. INDERSCIENCE PUBLISHERS. Int. J. Multicriteria Decision Making, Vol. 4, No. 3, Pp. 252-278.
 1. Dang Hoang Minh, S.S. Gavriushin. Analysis of stress-strain state of the composite pressure vessel with limitations imposed at designing and manufacturing stages. Journal of higher educational institutions: Machine building, ISSN 0536 – 1044, № 11, 2012, pp. 63-68.
 1. Dang Hoang Minh. Single automated system of composite cylinders by winding method in the concept of product lifecycle management. All materials. Encyclopedic Reference, 2012. Number 9. pp. 43-49.
 1. Dang Hoang Minh, S.S. Gavriushin, V.I. Semisalov. Analysis and synthesis of the winding process of the composite vessel within the concept of product life-cycle management. Journal of higher educational institutions: Machine building, ISSN 0536 – 1044, № 7, 2012, pp. 12-17.
 1. Dang Hoang Minh, S.S. Gavriushin, V.I. Semisalov. Method for the synthesis process of winding composite cylinders within the concept product life-cycle management. Science and education. MSTU. NE Bauman. № 8-2012 (http://technomag.bmstu.ru/doc/434726.html). ISSN 1994-0408. DOI: 10.7463/0812.0434726.

C. Các báo cáo khoa học đã công bố trên các kỷ yếu hội nghị quốc tế:

 1. S.S. Gavriushin, Dang Hoang Minh. Multi-criteria design Pressure vessel Manufactured from Composite material by the method of winding. Advanced Composite Materials and Technologies for Aerospace Applications, Wrexham, North Wales, UK. Pp. 60-66. ISBN 978-0-946881-80-3.
 1. Phung Van Binh, Dang Hoang Minh. Automation and control of the process of designing the saw module of the sawing machine, Proceedings of XVI-th Conference СAD/CAM/PDM – 2016, IPU named after V.A. Trapeznikova RAS.
 1. Dang Hoang Minh. Synthesis of composite pressure vessel within the concept of product life-cycle management. Non-classical problems of mechanics, 2012. Pp. 326-330.
 1. Dang Hoang Minh. Development of the automated complex for manufacture of thin-walled products from composite materials by the method of winding on the basis of the concept of product life cycle. XII international Symposium «Unique phenomena and universal cultural values»: collected scientific articles. Century, 2010, Pp. 175-177.
 1. Nguyen Huy Phuc, S.A. Kozyukhin, Dang Hoang Minh. Optical Transmission Properties of Pseudo-Binary (Sb2Te3)n(GeTe)m Amorphous thin film. International Conference on Advanced Technology Sustainable Development ICATSD2016. Ho Chi Minh City, 22-23, August 2016, ISBN 978-604-920-040-3

 

Đơn vị liên kết