TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Các công trình nghiên cứu của TS. Ao Hùng Linh
20/02/2019
gv-linh

Giảng viên Khoa Cơ khí – Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Email: aohunglinh@iuh.edu.vn

Tel: 01672.576.391


  1. HL Ao, J Cheng, K Li, TK Truong, A roller bearing fault diagnosis method based on LCD energy entropy and ACROA-SVM, Shock and Vibration, 2014.
  1. HL Ao, J Cheng, J Zheng, TK Truong, Roller bearing fault diagnosis method based on chemical reaction optimization and support vector machine, Journal of Computing in Civil Engineering 29 (5), 2014.
  1. HL Ao, J Cheng, Y Yang, TK Truong, The support vector machine parameter optimization method based on artificial chemical reaction optimization algorithm and its application to roller bearing fault diagnosis, Journal of Vibration and Control 21 (12), 2434-2445, 2015.
  1. S Luo, J Cheng, HL Ao, Application of LCD-SVD technique and CRO-SVM method to fault diagnosis for roller bearing, Shock and Vibration, 2015
  1. T Van Tran, YN Wang, HL Ao, TK Truong, Sliding Mode Control Based on Chemical Reaction Optimization and Radial Basis Functional Link Net for De-Icing Robot Manipulator, Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 137 (5), 2015.
  1. CJ LuoSongrong, AO Hunglinh, SVM Based on ACROA and Its Applications to Rotating Machinery Fault Diagnosis, China Mechanical Engineering 26 (10), 1306-1311,2015.
  1. DAT Tran, Y Chen, HL Ao, HNT Cam, An enhanced chiller FDD strategy based on the combination of the LSSVR-DE model and EWMA control charts, International Journal of Refrigeration 72, 81-96, 2016.
  1. HL Ao, T. Nguyen Thoi, V. Ho Huu, Linh Anh-Le, Backtracking Search Optimization Algorithm and its Application to Roller Bearing Fault Diagnosis, International Journal of Acoustics and Vibration 21 (4), 445-452, 2016.

 

Đơn vị liên kết