TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Các công trình nghiên cứu của TS. Trần Trọng Nhân
27/03/2017
gv-nhsn

Giảng viên Khoa Cơ khí – Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Email: trantrongnhan@iuh.edu.vn

Tel: 0902.951.588

  1. T. Tran, S. Hou, X. Han, N. Nguyen, M. Chau, Theoretical prediction and crashworthiness optimization of multi-cell square tubes under oblique impact loading, International Journal of Mechanical Sciences 89 (2014) 177-193.
  1. T. Tran, S. Hou, X. Han, W. Tan, N. Nguyen, Theoretical prediction and crashworthiness optimization of multi-cell triangular tubes, Thin-Walled Structures 82 (2014) 183-195. (SCIENCE DIRECT Top 25 – JULY TO SEPTEMBER 2014)
  1. T. Tran, S. Hou, X. Han, M. Chau, Crushing analysis and numerical optimization of angle element structures under axial impact loading, Composite Structures 119 (2015) 422-435.
  1. M.Q. Chau , X. Han , C. Jiang , Y.C. Bai , T.N. Tran , V.H. Truong , (2014) “An efficient PMA-based reliability analysis technique using radial basis function”, Engineering Computations, Vol. 31 Iss: 6, pp.1098 – 1115.
  1. Nguyen N, Tran T, Yin S, Chau M, Le D. Multi-objective optimization of improved
    magnetic abrasive finishing of multi-curved surfaces made of SUS202 material. The
    International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2016:1-11.
  1. Nguyen N, Yin S, Chen F, Yin H, Pham V, Tran T. Multi-objective optimization of circular magnetic abrasive polishing of SUS304 and Cu materials. Journal of Mechanical Science and Technology 2016;30:2643-50.

 

Đơn vị liên kết