TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Các công trình nghiên cứu của TS. Vũ Duy Thắng
25/04/2017
gv-dthang

Giảng viên thỉnh giảng Khoa Cơ khí – IUH

Email: vuduythang@gmail.com

Tel: 0909.116.044

A. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 1. Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm nhận dạng kết cấu công trình áp dụng trong chẩn đoán kỹ thuật, 2000
 1. Tính toán phần tử hữu hạn phi tuyến hình học cho kết cấu tấm vỏ composite theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất, góc xoay trung bình trên phần mềm matlab, 2015

B. Các công trình khoa học đã công bố

 1. Phân tích phi tuyến phần tử hữu hạn tấm có cơ tính biến thiên sử dụng lý thuyết góc xoay trung bình, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân, 2017
 1. Phân tích kết cấu sàn Bubbledeck sử dụng phần mềm Abaqus, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân, 2017
 1. Modeling Punching Shear Capacity of Fiber-Reinforced Polymer Concrete Slabs: A Comparative Study of Instance-Based and Neural Network Learning, Applied Computational Intelligence and Soft Computing, volume 2017, 2017
 1. Phân tích phi tuyến hình học phần tử hữu hạn tấm composite theo lý thuyết góc xoay trung bình, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân, 2017
 1. Punching shear capacity estimation of FRP-reinforced concrete slabs using a hybrid machine learning approach, Structure and Infrastructure engineering, vol. 12, 2016
 1. Ứng dụng mô hình thông tin xây dựng (BIM) vào việc đo bóc khối lượng công trình xây dựng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân, 2015
 1. Tối ưu hóa kết cấu có điều kiện ràng buộc sử dụng thuật toán bầy đom đóm và các hàm phạt, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân, 2015
 1. Phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến hình học của vỏ trụ composite nhiều lớp, Tuyển tập Hội nghị cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ 12, 2015
 1. Phân tích mất ổn định của vỏ trụ composite nhiều lớp, Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững, Đà Nẵng, 2015
 1. Ứng dụng phần tử góc xoay hữu hạn tính toán dao động của dầm thông minh nhiều lớp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân, 2014
 1. Modeling and simulation of large amplitude vibrations of layered composite and smart structures, Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation, 2013
 1. Modeling and nonlinear FE analysis of composite shells at finite rotations, Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation, 2013
 1. A comparative study of deformations of elastic-viscoplastic plates using different structural hypotheses, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics 12, 2012
 1. Nonlinearly coupled thermo-electro-mechanics and multi-field FE analysis of thin-walled structures, Proceedings ACEM’12, The 2012 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Research, 2012
 1. Piezoelectric distributed control of nonlinear plate vibrations – modeling and simulation, Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 9, 2012
 1. Geometric nonlinear and dynamic analysis of thin beams by isogeometric approach, Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 9, 2012
 1. Nonlinear transient FE analysis of piezolaminated smart structures, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics 11, 2011
 1. Influence of structural hypotheseson the elastic-visoplastic response of shock wave-loaded plates, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics 11, 2011
 1. Comparative finite element simulation of nonlinear vibrations and sensor output voltage of smart piezolaminated structures, World Academy of Science, Engineering and Technology Vol.4, 2010
 1. Shock tube experiments and FE-simulation of the structural and material nonlinear transient response of plates subjected to blast loading, In: Structures Under Shock and Impact XI, WIT Transactions on the Built Environment Vol.113, 2010
 1. Finite rotation finite element analysis of layered composite plates and shells, Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computational, 2010
 1. Nonlinear third-order shear deformation FE simulation of the sensor output voltage of piezolaminated plates, ICCES vol. 13, No. 2, Tech Science Press, 2009
 1. Nonlinear dynamic FE simulation of smart piezolaminated structures based on first- and third-order transverse shear deformation, Advanced Materials Research, Vols.79-82, Trans Tech Publications, 2009
 1. Nonlinear third-order shear deformation theory and finite element simulation of smart plates with piezoelectric layers, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics 9, 2009
 1. Blast loaded structures – shock tube experiments and refined models for structural and material nonlinear fe simulation, Proceedings of the Third International Conference on Mechanical Engineering and Mechanics, 2009
 1. Geometrically nonlinear FE-analysis of piezolaminated plates based on first- and third-order shear deformation theory, Proceedings of the 8 th International Conference on Mechatronics Technology, 2004
 1. A numerical modeling of flow and seabed scour around offshore pipelines, Proceeding of the 8th Conference on Science and Technology, University of Technology, Vietnam National University – Ho Chi Minh City, 2002
 1. A review of local scour under pipelines, Internal Journal of the first of the Institute of Applied Mechanics, 2000
 1. Numerical simulation and measurement of the free motion of the carriage on curved railway, Annual collection of scientific papers, Institute of Applied Mechanics, 1998
 1. A new method in computing dynamic offshore structures, Annual collection of scientific papers, Institute of Applied Mechanics, 1998

 

Đơn vị liên kết