TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Danh sách giáo viên chủ nhiệm khoa Cơ khí
15/09/2018

Khoa Công nghệ cơ khí thông báo danh sách giáo viên chủ nhiệm của các lớp thuộc khoa Công nghệ cơ khí quản lý như sau:

STT Lớp Giáo viên chủ nhiệm Mail liên hệ
1 CDCK18A Nguyễn Hữu Phước nguyenhuuphuoc@iuh.edu.vn
2 CDCK18B Trịnh Văn Chơn trinhvanchon@iuh.edu.vn
3 CDCK18C Bùi Anh Phi buianhphi@iuh.edu.vn
4 CDCK19A Hoàng Công Học hoangconghoc@iuh.edu.vn
5 CDCK19B Vũ Văn Bộ vuvanbo@iuh.edu.vn
6 CDCK19C Nguyễn Tiến Dũng nguyentiendung@iuh.edu.vn
7 CDCK19D Tôn Thất Nguyên Thy tonthatnguyenthy@iuh.edu.vn
8 DHCDT11A Huỳnh Thị Ngọc Trinh huynhthingoctrinh@iuh.edu.vn
9 DHCDT11ATT Huỳnh Công Hảo huynhconghao@iuh.edu.vn
10 DHCDT11B Đặng Văn Ánh dangvananh@iuh.edu.vn
11 DHCDT11C Nguyễn Văn Biên nguyenvanbien@iuh.edu.vn
12 DHCDT12A Nguyễn Ngọc Tuyến nguyenngoctuyen@iuh.edu.vn
13 DHCDT12ATT Nguyễn Viễn Quốc nguyenvienquoc@ih.edu.vn
14 DHCDT12B Trịnh Văn Chơn trinhvanchon@iuh.edu.vn
15 DHCDT12BTT Huỳnh Công Hảo huynhconghao@iuh.edu.vn
16 DHCDT13A Lê Duy Tuấn leduytuan@iuh.edu.vn
17 DHCDT13ATT Lê Duy Tuấn leduytuan@iuh.edu.vn
18 DHCDT13B Nguyễn Ngọc Tuyến nguyenngoctuyen@iuh.edu.vn
19 DHCDT13BTT Nguyễn Ngọc Điệp nguyenngocdiep@iuh.edu.vn
20 DHCDT14A Đinh Văn Bằng dinhvanbang@iuh.edu.vn
21 DHCDT14ATT Hoàng Văn Vinh hoangvanvinh@iuh.edu.vn
22 DHCDT14B Châu Ngọc Lê chaungocle@iuh.edu.vn
23 DHCDT14BTT Võ Ngọc Yến Phương vongocyenphuong@iuh.edu.vn
24 DHCK12A Nguyễn Văn Lục nguyenvanluc@iuh.edu.vn
25 DHCK12ATT Nguyễn Thị Thúy Nga nguyenthithuynga@iuh.edu.vn
26 DHCK12B Nguyễn Thanh Điểu nguyenthanhdieu@iuh.edu.vn
27 DHCK12BTT Nguyễn Minh Tuấn nguyenminhtuan@iuh.edu.vn
28 DHCK12C Phan Văn Toản phanvantoan@iuh.edu.vn
29 DHCK13A Trần Ngọc Thoại trnangocthoai@iuh.edu.vn
30 DHCK13ATT Trần Ngọc Thoại tranngocthoai@iuh.edu.vn
31 DHCK13B Nguyễn Thị Mỹ Hạnh nguyenthimyhanh@iuh.edu.vn
32 DHCK13BTT Nguyễn Thị Niên nguyenthinien@iuh.edu.vn
33 DHCK14A Lê Vũ Hải levuhai@iuh.edu.vn
34 DHCK14B Nguyễn Trường Giang nguyentruonggiang@iuh.edu.vn
35 DHCK14BTT Phạm Thị Thu phamthithu@iuh.edu.vn
36 DHCT11A Trần Trọng Nhân trantrongnhan@iuh.edu.vn
37 DHCT11ATT Trương Văn Chính truongvanchinh@iuh.edu.vn
38 DHCT11B Trần Quang Thịnh tranvanthinh@iuh.edu.vn
39 DHCT11BTT Hoàng Văn Vinh hoangvanvinh@iuh.edu.vn
40 DHCT11C Đặng Hoàng Minh danghoangminh
41 DHCT11CTT Nguyễn Trường Giang ntgiangck@gmail.com
42 DHCT11D Lê Tuấn Phương Nam letuanphuongnam@iuh.edu.vn
43 DHCT11E Huỳnh Văn Khoa huynhvankhoa@iuh.edu.vn
44 DHCT11F Phạm Văn Minh phamvanminh@iuh.edu.vn
45 DHCT12A Nguyễn Văn Minh nguyenvanminh@iuh.edu.vn
46 DHCT12B Hoàng Long Vương hoanglongvuong@iuh.edu.vn
47 DHCT13A Nguyễn Trung Dũng nguyentrungdung@iuh.edu.vn
48 DHCT13ATT Nguyễn Chí Trung nguyenchitrung@iuh.edu.vn
49 DHCT13B Nguyễn Văn Anh Tiến nguyenvananhtien@iuh.edu.vn
50 DHCT13C Ngô Văn Cường ngovancuong@iuh.edu.vn
51 DHCT14A Bùi Quốc Duy bqd_quocduy@yahoo.com
52 DHCT14ATT Vũ Đình Phong dinhphonghpm@gmail.com
53 DHCT14BTT Tôn Thất Nguyên Thy nguyenthytonthat@gmail.com
54 DHCT14B Nguyễn Hữu Quân nguyenhuuquan@iuh.edu.vn
55 NCCT10A Vũ Văn Vinh nguyenthanhnga@iuh.edu.vn
56 NCCT10B Đinh Công Phác dingcongphat@iuh.edu.vn
Đơn vị liên kết