TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Đại hội con quay lần thứ 4 tại Thành Phố Hồ Chí Minh – KOMA TAISEN – 2017
11/09/2017
Đơn vị liên kết