TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo Thời gian nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2020-2021
30/09/2020

Thông báo

V/v Nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp Học kỳ 1 – Năm học 2020-2021

—–&—–

Căn cứ theo thông báo của nhà Trường sẽ có đợt xét tốt nghiệp vào ngày 24/10/2020, và để tạo điều kiện cho các em sinh viên xét tốt nghiệp theo dịp này, các em sinh viên đã hoàn thành KLTN có thể nộp cuốn báo cáo KLTN cho Trưởng BM để bảo vệ vào tháng 10/2020.

– Thời gian nộp: đến hết ngày 04/10/2020 (Nộp cho Trưởng BM: 02 cuốn thuyết minh + 01 poster khổ A1+ 02 phiếu chấm của GVHD (SV chuyên ngành nào dùng phiếu chấm của chuyên ngành đó)).

– Thời gian bảo vệ: 10/10/2020.

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết