TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo Về việc Đăng ký thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2019-2020
06/07/2019

THÔNG BÁO

V/v: ĐĂNG KÝ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP TRONG HK1 (2019-2020)

(Dành cho các lớp Đại học và Cao Đẳng)

1. Sinh viên nộp đơn đăng ký thực tập doanh nghiệp (theo mẫu trên trang web Khoa) cho cô Giáo vụ Khoa.

Thời hạn: từ ngày 08/07/2019 đến hết ngày 17/07/2019.

2. Khoa chỉ phân công ty thực tập cho sinh viên có nộp đơn đăng ký.

3. Căn cứ vào đơn xin thực tập của Sinh viên; Khoa sẽ kiểm tra điều kiện thực tập và thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện đi doanh nghiệp thực tập. Sau thời hạn trên Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nộp trễ hạn.

4. Thời gian thực tập: 2 tháng (bắt đầu từ 29/07 – 22/09/2019).

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết