TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Khoa Cơ khí – Thông báo Về việc thực hiện báo cáo Đồ án tốt nghiệp (hoặc KLTN) trong học kỳ 2 (2018-2019)
21/03/2019

THÔNG BÁO

V/v: Thực hiện báo cáo Đồ án tốt nghiệp (hoặc KLTN)

Học kỳ 2 (2018-2019)

—–&—–

1. Thời gian nộp Poster: Trước ngày 10/04/2019.

(Lưu ý: Sinh viên nộp cho GV hướng dẫn, GVHD tổng hợp danh sách đề tài và Poster nộp cho Trưởng BM. Sau đó TBM tổng hợp gửi giúp cho Khoa trước ngày 10/4/2019).

2. Thời gian chấm kiểm tra Poster: 20/04/2019 (SV tập trung trình bày nội dung Poster)

3. Mẫu báo cáo cuối kỳ: in theo dạng decal khổ giấy A1, khổ đứng, có màng keo bảo vệ: cho thống nhất để dán cho dễ

File mẫu poster báo cáo cuối kỳ: Download

Khoa Cơ khí

Đơn vị liên kết