TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thông báo Khoa – V/v Nhận chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho Sinh viên xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2018
07/02/2019

Khoa Cơ khí thông báo

—–&—–

Hiện nay đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho các sinh viên thi hoặc xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2018 cho tất cả các hệ Đại học, Cao đẳng và Cao đẳng nghề.

Các sinh viên trên có thể liên hệ văn phòng giáo vụ Khoa để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 11 tháng 03 năm 2019

Đơn vị liên kết