TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Ban chủ nhiệm khoa
Ban chủ nhiệm khoa

gv-quang

Trưởng Khoa: TS. Châu Minh Quang

Email: chauminhquang@iuh.edu.vn

Tel: 0919.401.724                                .


gv-bdtricad

Phó trưởng khoa: NCS.ThS. Diệp Bảo Trí

Email: diepbaotri@iuh.edu.vn

Tel: 0907.607.575


gv-dnam

Phó trưởng khoa: PGS.TS Nguyễn Đức Nam

Email: nguyenducnam@iuh.edu.vn

Tel: 093.712.5588


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KHOA CƠ KHÍ

Trưởng khoa: TS. Châu Minh Quang

 • Quản lý chung các công việc của khoa. Phân công nhiệm vụ cho CB, GV trong KCK
 • Lập các kế hoạch hoạt động, định hướng phát triển KCK
 • Phụ trách việc quản lý, tuyển dụng cán bộ viên chức và tuyển sinh trong toàn khoa
 • Phụ trách kế hoạch đầu tư và trang thiết bị, vật tư trong khoa, sửa chữa thiết bị
 • Quản lý việc biên soạn và điều chỉnh các chương trình của khoa
 • Phụ trách công tác quan hệ đối ngoại
 • Quản lý công tác kiểm định của khoa
 • Phụ trách công tác thẩm định chương trình đào tạo của khoa
 • Quản lý dự án xây dựng chương trình theo của khoa
 • Quản lý dự án đào tạo và phát triển các lớp Kosen
 • Quản lý dự án của Ngân hàng Thế giới
 • Phụ trách chương trình sau đại học

Phó trưởng khoa 1: TS. Nguyễn Đức Nam

 • Phụ trách việc biên soạn và điều chỉnh các chương trình của khoa
 • Phụ trách các họat động hội giảng, dự giờ, đổi mới phương pháp giảng dạy
 • Phối hợp với các trưởng bộ môn trong việc hướng dẫn Khóa luận TN, ĐA chuyên ngành.
 • Phụ trách vệ sinh, an toàn lao động, PCCC trong khu vực do khoa quản lý
 • Phụ trách quản lý trang thiết bị, vật tư và các xưởng thực hành
 • Phụ trách công tác kết nối doanh nghiệp, cựu sinh viên. Phụ trách việc đào tạo ngắn hạn
 • Phối hợp với trưởng bộ môn trong việc tổ chức hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, kiến tập
 • Phụ trách nghiên cứu khoa học, viết giáo trình của khoa, triễn lãm của GV và sinh viên KCK
 • Làm báo cáo tổng kết ý kiến họp khoa mỗi tháng, tổng kết năm học
 • Các việc khác theo sự phân công của trưởng khoa

Phó trưởng khoa 2: NCS. ThS. Diệp Bảo Trí

 • Làm thời khóa biểu, kế hoạch giảng viên
 • Phụ trách việc ra đề thi tuyển sinh, tốt nghiệp và đề thi tại các cơ sở khi có yêu cầu
 • Mở lớp học phần, đăng ký‎ học phần cho sinh viên
 • Kết hợp với các trưởng bộ môn trong việc kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giảng viên, khoa
 • Giải quyết các vần đề của giảng viên liên quan đến thời khóa biểu, báo nghỉ, dạy bù, giải trình công việc không phù hợp
 • Phụ trách các họat động phong trào TDTT, văn nghệ
 • Các việc khác theo sự phân công của trưởng khoa

Quản lý sau đại học: TS. Ao Hùng Linh

 • Phụ trách đào tạo sau đại học khoa cơ khí
 • Hỗ trợ Khoa Cơ khí về việc nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
 • Các việc khác theo sự phân công của trưởng khoa

Giáo vụ 1: Phạm Thị Nhẹ

 • Phụ trách việc in bảng điểm cho sinh viên các bậc đào tạo
 • Báo bù, báo ngưng cho Giảng viên
 • Tiếp sinh viên và giải quyết các vấn đề học vụ liên quan đến SV hệ niên chế, Đăng ký thi TN, nhập điểm, xét TN các hệ, đăng ký học phần, học lại, học bù, mã học phần niên chế
 • Làm lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ, tốt nghiệp
 • Báo giảng sinh hoạt chủ nhiệm
 • Thanh tóan tài chính cho GV theo quy chế chi tiêu nội bộ; Lập các bảng báo cáo
 • Làm hợp đồng giảng viên thỉnh giảng, thanh toán thỉnh giảng
 • Tiếp và giải quyết các vấn đề phụ trách đối với tất cả sinh viên
 • Các việc khác theo sự phân công của trưởng khoa

Giáo vụ 2: Nguyễn Thị Mỹ Dung

 • Mở các lớp ghép học phần tín chỉ.
 • Quản lý và phát bằng tốt nghiệp cho Sinh viên. Điều tra sinh viên đã tốt nghiệp.
 • Tổng hợp bảng điểm theo từng học kỳ và scan bảng điểm lưu vào máy tính
 • Phụ trách việc giải trình công việc không phù hợp của giảng viên
 • Quản lý lưu trử các tài liệu văn bản hồ sơ của Khoa
 • Quản lý và lưu trữ các loại hồ sơ Khoa Cơ khí, làm các biên bản họp
 • Dịch các tài liệu hồ sơ lưu trữ từ Việt – Anh, Anh -Việt
 • Thanh toán cho GV về xây dựng chương trình đào tạo
 • Kết nối doanh nghiệp, thống kê doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên
 • Liên hệ doanh nghiệp, phân công thực tập doanh nghiệp cho sinh viên
 • Tiếp và giải quyết các vấn đề phụ trách đối với tất cả sinh viên
 • Các việc khác theo sự phân công của trưởng khoa

Tổ trưởng công đoàn: Nguyễn Tiến Dũng

 • Phụ trách các công tác liên quan đến họat động công đòan: chế độ làm việc, thi đua, khen thưởng, ma chay, hiếu hỉ…
 • Phụ trách quỹ Khoa và quỹ nghiên cứu khoa học sinh viên KCK
 • Phụ trách các họat động phong trào TDTT, văn nghệ khối giảng viên và sinh viên
 • Hỗ trợ trưởng khoa trong công tác Đoàn thể và các hoạt động chuyên môn của khoa
 • Các việc khác theo sự phân công của trưởng khoa

Bí thư đoàn khoa: Lâm Thanh Danh

 • Phụ trách các công tác Đoàn khoa
 • Phụ trách hoạt động thể thao văn nghệ của sinh viên trong khoa
 • Phụ trách công tác cựu sinh viên Khoa Cơ khí
 • Các việc khác theo sự phân công của trưởng khoa

Các trưởng bộ môn thuộc khoa Cơ khí

 • Phân công GV giảng dạy các môn học thuộc phạm vi bộ môn quản lý theo kế hoạch
 • Tư vấn SV các vấn đề liên quan đến các môn học do bộ môn phụ trách như: Đăng ký học phần, mã học phần, chương trình học, môn học tương đương, lịch giảng của GV
 • Quản lý và giám sát việc giảng dạy của các GV thuộc bộ môn kể cả GV thỉnh giảng: lịch giảng dạy, chương trình giảng dạy…và thông báo các vấn đề nảy sinh để khoa giải quyết.
 • Đề xuất các phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thay đổi mã học phần, chương trình học của các môn học do bộ môn quản lý
 • Đề xuất thay đổi, cập nhật chương trình chi tiết các môn học do bộ môn quản lý
 • Đề xuất kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư thực hành cho bộ môn
 • Duyệt và làm đề thi cho các môn học do bộ môn quản lý, kể cả đề thi tại các cơ.
 • Phối hợp với lãnh đạo khoa trong việc tổ chức hướng dẫn Khóa luận TN.
 • Phối hợp với lãnh đạo khoa trong việc tổ chức hướng dẫn thực tập doanh nghiệp.
 • Bồi dưỡng và đánh giá về chuyên môn các GV thuộc BM, đặc biệt cho các GV mới
 • Tổ chức NCKH, biên soạn giáo trình, bài giảng cho các GV trong bộ môn
 • Tư vấn các công tác liên quan đến chuyên môn cho lãnh đạo khoa
 • Các công tác khác do sự phân công của trưởng khoa
          KHOA CƠ KHÍ
  Châu Minh Quang

 

Đơn vị liên kết