TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Giảng viên cơ hữu
Giảng viên cơ hữu

Khoa Cơ khí có sáu đơn vị trực thuộc, gồm bốn bộ môn: bộ môn Cơ sở-Thiết kế, bộ môn Chế tạo máy, bộ môn Cơ điện tử và bộ môn CAD/CAM-CNC; hai xưởng thực hành: xưởng Cơ điện và xưởng Gia công cắt gọt.

Danh sách giảng viên Khoa Công nghệ Cơ khí

 

STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN NGÀNH CHỨC VỤ SĐT EMAIL
I. BỘ MÔN CƠ SỞ – THIẾT KẾ
1 PGS.TS Nguyễn Đức Nam KT Cơ khí PTK-TBM 093.712.5588 nguyenducnam@iuh.edu.vn
2 PGS.TS Lê Thanh Danh Cơ khí 0931.550.178 lethanhdanh@iuh.edu.vn
3 TS. Trần Trọng Nhân Cơ khí 0902.951.588 trantrongnhan@iuh.edu.vn
4 TS. Đặng Hoàng Minh Cơ học 0816.399.799 danghoangminh@iuh.edu.vn
5 TS. Trần Minh Hiến Vật lý toán 0908.661.520 tranminhhien@iuh.edu.vn
6 GVC.ThS Nguyễn T.Thúy Nga Chế tạo máy 0913.8877.98 nguyenthithuynga@iuh.edu.vn
7 ThS. Trần Quang Thịnh Chế tạo máy 0937.966.214 tranquangthinh@iuh.edu.vn
8 ThS. Đinh Văn Bằng Chế tạo máy 0908.792.664 dinhvanbang@iuh.edu.vn
9 ThS. Đặng Văn Ánh Chế tạo máy 0936.360.463 dangvananh@iuh.edu.vn
10 ThS. Châu Ngọc Lê Chế tạo máy 0967.342.235 chaungocle@iuh.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Vật lý Cơ 0918.799.188 nguyenthimyhanh@iuh.edu.vn
12 ThS. Nguyễn Văn Thanh Tiến Chế tạo máy 0938.698.203 nguyenvanthanhtien@iuh.edu.vn
13 ThS. Hồ Thị Bạch Phương Vật lý 0908.692.072 hothibachphuong@iuh.edu.vn
14 ThS. Phạm Thanh Tuấn Chế tạo máy 0963.851.386 phamthanhtuan@iuh.edu.vn
15 ThS. Bùi Anh Phi Cơ khí 0985.27.9900 buianhphi@iuh.edu.vn
16 ThS. Mai Tiến Hậu Chế tạo máy 0982.776.186 maitienhau@iuh.edu.vn
II. BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY
17 TS. Nguyễn Khoa Triều Chế tạo máy TBM 0366.476.386 nguyenkhoatrieu@iuh.edu.vn
18 TS. Châu Minh Quang Chế tạo máy TK 0919.401.724 chauminhquang@iuh.edu.vn
19 PGS.TS Phan Chí Chính Chế tạo máy  0918.140.123 phanchichinh@iuh.edu.vn
20 TS. Huỳnh Xuân Khoa Vật liệu KL 0902.596.703 huynhxuankhoa@iuh.edu.vn
21 GVC.ThS. Trương Văn Chính Giáo dục học 0908.102.178 truongvanchinh@iuh.edu.vn
22 ThS. Lê Vũ Hải Chế tạo máy 0903.987.336 levuhai@iuh.edu.vn
23 ThS. Nguyễn Thị Niên Chế tạo máy 0917.881.433 nguyenthinien@iuh.edu.vn
24 ThS. Trần Ngọc Thoại Chế tạo máy 0977.533.391 tranngocthoai@iuh.edu.vn
25 ThS. Tôn Thất Nguyên Thy Chế tạo máy 0389.607.971 tonthatnguyenthy@iuh.edu.vn
26 ThS. Nguyễn Minh Tuấn Chế tạo máy 0938.280.677 nguyenminhtuan@iuh.edu.vn
27 ThS. Võ Ngọc Yến Phương Chế tạo máy 0919.515.097 vongocyenphuong@iuh.edu.vn
28 ThS. Nguyễn Văn Nam Chế tạo máy 0937.113.282 nguyenvannam@iuh.edu.vn
III. BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ
29 TS. Nguyễn Viễn Quốc Cơ điện tử TBM 0903.260.121 nguyenvienquoc@iuh.edu.vn
30 PGS.TS Nguyễn Quốc Hưng Cơ khí 0938.485.812 nguyenquochung@iuh.edu.vn
31 TS. Nguyễn Phương Bắc Cơ khí 090.8844.944 nguyenphuongbac@iuh.edu.vn
32 TS. Trần Ngọc Đăng Khoa Cơ điện tử 0908.853.050 tranngocdangkhoa@iuh.edu.vn
33 TS. Lê Ngọc Trân KT CK và TĐ 0909.853.456 lengoctran@iuh.edu.vn
34 ThS. Nguyễn Ngọc Điệp Cơ khí 0918.359.173 nguyenngocdiep@iuh.edu.vn
35 ThS. Huỳnh Công Hảo Điện CN 0903.134.643 huynhconghao@iuh.edu.vn
36 ThS. Hoàng Văn Vinh Cơ điện tử 0943.809.774 hoangvanvinh@iuh.edu.vn
37 ThS. Lê Duy Tuấn Cơ khí 0937.747.171 leduytuan@iuh.edu.vn
38 ThS. Nguyễn Ngọc Tuyến Cơ khí 0973.128.789 nguyenngoctuyen@iuh.edu.vn
39 ThS. Lăng Văn Thắng Cơ điện tử 0933.012.101 langvanthang@iuh.edu.vn
IV. BỘ MÔN CAD/CAM/CNC
40 TS. Ao Hùng Linh Cơ khí TBM 0372.576.391 aohunglinh@iuh.edu.vn
41 TS. Đoàn Bảo Quốc Cơ khí 0903.783.227 daonbaoquoc@iuh.edu.vn
42 ThS. Diệp Bảo Trí Chế tạo máy PTK 0907.607.575 diepbaotri@iuh.edu.vn
43 ThS. Hoàng Long Vương Chế tạo máy 0913.833.343 hoanglongvuong@iuh.edu.vn
44 ThS. Nguyễn Hữu Quân Chế tạo máy 0906.098.598 nguyenhuuquan@iuh.edu.vn
45 ThS. Bùi Quốc Duy Chế tạo máy 0984.297.286. buiquocduy@iuh.edu.vn
46 ThS. Trịnh Văn Chơn Cơ khí 0913.612.110 trinhvanchon@iuh.edu.vn
47 ThS. Nguyễn Trường Giang Chế tạo máy 0989.898.495 nguyentruonggiang@iuh.edu.vn
48 ThS. Võ Văn Cương Chế tạo máy 0902.432.798 vovancuong@iuh.edu.vn
49 ThS. Vũ Đình Phong Chế tạo máy 0939.061.017 vudinhphong@iuh.edu.vn
50 ThS. Phạm Thị Thu Kinh tế 0989.706.079 phamthithu@iuh.edu.vn
51 ThS. Nguyễn Thị Hà Cơ khí 0919.571.098 nguyenthiha@iuh.edu.vn
52 ThS. Nguyễn Ngọc Hoan Cơ khí 0914.314.868 nguyenngochoan@iuh.edu.vn
53 KS. Phạm Văn Minh Cơ khí 0908.844.358 phamvanminh@iuh.edu.vn
V. XƯỞNG CƠ ĐIỆN
54 Th.S Ngô Văn Cường Chế tạo máy TBM 0918.493.671 ngovancuong@iuh.edu.vn
55 ThS. Nguyễn Văn Biên Chế tạo máy 0983.638.091 nguyenvanbien@iuh.edu.vn
56 ThS. Nguyễn Thanh Điểu Chế tạo máy 0982.855.670 nguyenthanhdieu@iuh.edu.vn
57 ThS. Trần Công Hùng Chế tạo máy 0918.158.793 tranconghung@iuh.edu.vn
58 ThS. Nguyễn Tiến Dũng SPKT 0918.407.655 nguyentiendung@iuh.edu.vn
59 ThS. Lâm Thanh Danh Chế tạo máy 0933.883.747 lamthanhdanh@iuh.edu.vn
60 ThS. Nguyễn Huỳnh Hòa Cơ khí 0948.680.119 nguyenhuynhhoa@iuh.edu.vn
61 KS. Nguyễn Văn Lục KT công nghiệp 0917.077.274 nguyenvanluc@iuh.edu.vn
VI. XƯỞNG GIA CÔNG CẮT GỌT
62 Th.S Nguyễn Trung Dũng Cơ khí TBM 0918.356.149 ntdungck@iuh.edu.vn
63 ThS. Phan Văn Toản Chế tạo máy 0973.191.668 phanvantoan@iuh.edu.vn
64 ThS. Nguyễn Hữu Phước Chế tạo máy 0985.965.890 nguyenhuuphuoc@iuh.edu.vn
65 ThS. Nguyễn Chí Trung Chế tạo máy 0933.403.405 nguyenchitrung@iuh.edu.vn
66 ThS. Hoàng Công Học Chế tạo máy 0937.630.427 hoangconghoc@iuh.edu.vn
67 ThS. Vũ Quang Vinh Chế tạo máy 0977.560.777 vuquangvinh@iuh.edu.vn
68 KS. Trần Tuấn Kiệt Công nghệ sắt 0908.403.962 trantuankiet@iuh.edu.vn
69 KS. Bùi Duy Trí Cơ khí 0915.816.376 buiduytri@iuh.edu.vn
70 KS. Nguyễn Thành Nga Cơ khí 0906.835.097 nguyenthanhnga@iuh.edu.vn
71 CN. Nguyễn Văn Hòa Cơ khí 0903.108.420 nguyenvanhoa@iuh.edu.vn
72 CN. Võ Xuân Khởi Cơ khí 0933.868.465 voxuankhoi@iuh.edu.vn
73 CN. Võ Xuân Thắng Cơ khí 0987.545.766 voxuanthang@iuh.edu.vn
Đơn vị liên kết