TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
chudenamhoc_new
Ty le TN
23/04/2019

3. Number of enrolling students And Number of graduation students

Mechanical Engineering Technology

Course
K6 K7 K8 K9 K10
Academic year
(2010 – 2014) (2011 – 2015) (2012 – 2016) (2013 – 2017) (2014 – 2018)
Number of enrolling students
228 148 296 299
Number of graduation students
172 117 118 32
Đơn vị liên kết