ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu chiến lược
Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu chiến lược

STUDENT'S SCIENTIFIC RESEARCH

Đề tài sinh viên khoa Công nghệ cơ khí

đạt giải nhất Euréka lần thứ 17

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, tập thể lãnh đạo Khoa Công nghệ Cơ khí đã nắm bắt thời cơ, xác định Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu từ nay đến 2025, tầm nhìn đến 2030 với phương châm: “Đổi mới, sáng tạo, năng động và hội nhập toàn cầu”.

To meet the requirement of innovation, FME’s leaders have built the vision, mission, and objectives of the Faculty from now to 2025, and up to 2030 with the slogan of “Innovating, Creating, Dynamizing and Integrating into the globe”.

1. Tầm nhìn

Trở thành Khoa trọng điểm của Trường, có vai trò tiên phong đối với sự phát triển các Khoa thuộc các trường trong Bộ Công Thương, nằm trong nhóm 05 Khoa công nghệ hàng đầu của Việt Nam theo định hướng ứng dụng.

Vision:

Becoming a key Faculty of the IUH, taking a pioneering role in the development of Faculties in University of the Ministry of Industry and Trade, in the top 5 of Vietnam’s leading technology faculties with application-oriented training.

2. Sứ mạng

Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng nghề nghiệp tốt tiếp cận với thực tiễn trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm tạo ra giá trị vật chất và tinh thần phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của ngành Công Thương và của đất nước một cách có hiệu quả.

Mission:

Providing human resources with high professional qualifications, good professional skills, approach to practice in the fields of engineering, technology, scientific research and technology transfer in order to create score value and the spirit of serving the socio-economic development of the Industry and Trade and the country effectively.

3. Mục tiêu chiến lược

–  Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn cao và kỹ năng thực hành chuyên nghiệp trong lĩnh vực cơ khí.

(Providing high quality human resources with high professional, practical skills in terms of mechanical engineering field)

– Tăng cường hợp tác, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các đối tác trong lĩnh vực cơ khí.

(Increasing cooperation, scientific research, and technology transfer with partners in the field of mechanical engineering)

– Trở thành khoa có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí.

(Becomes a reputable faculty in terms of human resource training, scientific research and technology transfer in the field of mechanical engineering)

Đơn vị liên kết