ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử
Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử

1. Mục tiêu đào tạo

  • PEO 1: Trở thành kỹ sư cơ điện tử tài năng và công việc thành công trong các lĩnh vực liên quan đến phân tích, thiết kế ứng dụng, phát triển, triển khai và giám sát các hệ thống cơ điện tử hiện đại bằng cách giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong nhiều lĩnh vực công nghiệp.
  • PEO 2: Có khuynh hướng nghiên cứu và học tập suốt đời, xác định được giá trị sống và có khả năng thúc đẩy ý tưởng khởi nghiệp.
  • PEO 3: Trở thành người kỹ sư có tố chất lãnh đạo và đạo đức nghề nghiệp tốt.

2. Chuẩn đầu ra

ELO.a: Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phù hợp với ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử;

ELO.b: Có khả năng áp dụng kiến thức về kinh tế, xã hội và quản lý để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử;

ELO-c: Có khả năng thiết kế các hệ thống, các chi tiết, hoặc các quy trình đáp ứng các nhu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật phù hợp với ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử;

ELO-d: Có khả năng giao tiếp bằng văn viết, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường làm việc kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp;

ELO-e: Có khả năng thực hiện các kiểm thử tiêu chuẩn, đo lường và thí nghiệm; và có khả năng phân tích và giải thích kết quả thực nghiệm để cải tiến các quy trình;

ELO-f: Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên cũng như một người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật;

ELO-g: Có khả năng thực hiện cải tiến, đổi mới giải pháp, thiết kế, lập trình điều khiển cho các vấn đề kỹ thuật phù hợp với ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử;

ELO-h: Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và tác phong công nghiệp.

3. Tỷ lệ sinh viên nhập học và tốt nghiệp

Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử

CQ – Chính qui; VHVL – Vừa học vừa làm
Chú thích:
  1. Dữ liệu tuyển sinh được tính từ số liệu tuyển sinh vào Học kỳ 1 (học kỳ mùa thu) trong mỗi năm học tương ứng.
  2. Dữ liệu tốt nghiệp được tính tổng số sinh viên tốt nghiệp của các đợt xét trong một năm.

4. Chương trình khung các khóa ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử

Đơn vị liên kết