TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử

Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử

1. Mục tiêu đào tạo

  • Phân tích được vấn đề kỹ thuật và thiết kế được các hệ thống cơ điện tử đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
  • Giao tiếp kỹ thuật hiệu quả và làm việc tốt trong các nhóm dự án.
  • Có đạo đức nghề nghiệp và liên tục cập nhật chuyên môn để phát triển nghề nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra

S.O.1: Có khả năng áp dụng kiến ​​thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phù hợp với ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử;

S.O.2: Có khả năng thiết kế các hệ thống, các chi tiết, hoặc các quy trình đáp ứng các nhu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật phù hợp với ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử;

S.O.3: Có khả năng giao tiếp bằng văn viết, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường làm việc kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp;

S.O.4: Có khả năng thực hiện các kiểm thử tiêu chuẩn, đo lường và thí nghiệm; và có khả năng  phân tích và giải thích kết quả thực nghiệm để cải tiến các quy trình;

S.O.5: Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên cũng như một người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật.

3. Tỷ lệ sinh viên nhập học và tốt nghiệp

Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử

CQ – Chính qui; VHVL – Vừa học vừa làm
Chú thích:
  1. Dữ liệu tuyển sinh được tính từ số liệu tuyển sinh vào Học kỳ 1 (học kỳ mùa thu) trong mỗi năm học tương ứng.
  2. Dữ liệu tốt nghiệp được tính tổng số sinh viên tốt nghiệp của các đợt xét trong một năm.

4. Chương trình khung các khóa ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử

Đơn vị liên kết