ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

1. Mục tiêu đào tạo

  • Phân tích được các vấn đề kỹ thuật và thiết kế được các hệ thống cơ khí để đáp ứng nhu cầu thực tiễn
  • Giao tiếp kỹ thuật hiệu quả và làm việc tốt trong các nhóm dự án liên ngành
  • Có đạo đức nghề nghiệp và liên tục cập nhật chuyên môn để phát triển nghề nghiệp

2. Chuẩn đầu ra

S.O.1: Có khả năng áp dụng kiến ​​thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phù hợp với ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí;

S.O.2: Có khả năng thiết kế các hệ thống, các chi tiết (bộ phận) hoặc các quy trình đáp ứng các nhu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật phù hợp với ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí;

S.O.3: Có khả năng giao tiếp bằng văn bản, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; và có khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp;

S.O.4: Có khả năng thực hiện các thử nghiệm, đo lường và thí nghiệm theo tiêu chuẩn; và có khả năng phân tích và giải thích kết quả thực nghiệm để cải tiến các quy trình;

S.O.5: Có khả năng làm việc hiệu quả giống như một thành viên cũng như một người lãnh đạo trong các nhóm kỹ thuật.

3. Bảng tổng hợp số liệu sinh viên nhập học và sinh viên tốt nghiệp hằng năm

Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

CQ – Chính qui; VHVL – Vừa học vừa làm
Chú thích:
  1. Dữ liệu tuyển sinh được tính từ số liệu tuyển sinh vào Học kỳ 1 (học kỳ mùa thu) trong mỗi năm học tương ứng.
  2. Dữ liệu tốt nghiệp được tính tổng số sinh viên tốt nghiệp của các đợt xét trong một năm.

4. Chương trình khung các khóa ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí


Đơn vị liên kết