ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Các công trình nghiên cứu của TS. Nguyễn Khoa Triều
30/05/2019

Giảng viên Khoa Cơ khí – Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Email: nguyenkhoatrieu@iuh.edu.vn

Tel: 0366.476.386


 1. Nguyễn Khoa Triều, Phan Thị Thúy Liễu, Thái Thị Thu Hà, Đặng Văn Nghìn. Cân bằng dòng chảy trong khuôn kênh dẫn nóng. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III – Hà Nội – 4/2013.
 1. Nguyễn Khoa Triều, Phan Thị Thúy Liễu, Thái Thị Thu Hà, Đặng Văn Nghìn. Cân bằng dòng chảy trong khuôn kênh dẫn nóng. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III – Hà Nội – 4/2013.
 1. Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Khoa Triều, Phan Thị Thúy Liễu, Đặng Văn Nghìn, Nguyễn Thanh Hải. Xây dựng đường cong PVT cho khuôn kênh dẫn nhựa nóng dùng nhựa PP Moplen EP300L. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ II về Điều khiển và Tự động hóa – Đà Nẵng – 7/2013.
 1. Trieu Khoa Nguyen, Chul Jin Hwang and Bong-Kee Lee, “Taguchi optimization of warpage of injection-molded integrated mold frame using numerical simulation,” KSPE Annual Spring Conference, Jeju, Korea, May 14-16 (2014).
 1. Trieu Khoa Nguyen, Chul Jin Hwang and Bong-Kee Lee, “Warpage analysis of injection-molded integrated mold frame units for slim display applications,” International Symposium on Green Manufacturing and Applications 2014, Busan, Korea, June 24-28 (2014) (Best poster arward).
 1. Trieu Khoa Nguyen and Bong-Kee Lee, “Development of heating system for wellplates and its characterization,” KSPE Annual Autumn Conference, Changwon, Korea, October 29-31 (2014).
 1. Trieu Khoa Nguyen and Bong-Kee Lee, “Flow and heat transfer analysis for development of novel wellplate systems,” KSPE Annual Autumn Conference, Changwon, Korea, October 29-31 (2014).
 1. Trieu Khoa Nguyen and Bong-Kee Lee, “Investigation of flow characteristics inside novel wellplates based on dimensionless numbers,” The 17th International symposium on technology for next generation vehicle, Gwangju, Korea, Nov. 14-15 (2014).
 1. Trieu Khoa Nguyen and Bong-Kee Lee, “Design of distributor part in multichannel cell culture dish for uniform distribution of culture medium,” KSPE Annual Spring Conference, Jeju, Korea, May 13-15 (2015).
 1. Trieu Khoa Nguyen and Bong-Kee Lee, “Minimization of corner lifting phenomena in fused deposition modeling,” KSMPE Annual Autumn Conference, Sacheon, Korea, October 7-8 (2015).
 1. Trieu Khoa Nguyen and Bong-Kee Lee, “Fluid-structure interaction investigation of a micro cantilever partially submerged into a flowing fluid,” The 9th Joint symposium Doshisha University and Chonnam National University, Gwangju, Korea, November 24-25 (2015) (Best poster arward).
 1. Trieu Khoa Nguyen and Bong-Kee Lee, “Effects of holes on resonant frequency of micro cantilever in various environments,” KSPE Annual Autumn Conference, Jeongseon, Korea, December 16-18 (2015).
 1. Trieu Khoa Nguyen and Bong-Kee Lee, “Removal of remaining acetone in fused deposition modelled parts for high temperature applications,” KSMPE Annual Spring Conference, Gwangju, Korea, April 14-15 (2016).
 1. Trieu Khoa Nguyen and Bong-Kee Lee, “Surface morphology and roughness of fused deposition modelled parts during a novel post-processing technique,” KSPE Annual Spring Conference, Jeju, Korea, May 11-13 (2016).
 1. Trieu Khoa Nguyen and Bong-Kee Lee, “Development of a lab-scale thermoforming apparatus for cell culture dish manufacturing,” ACVYS-2016 Chung-Ang University, Seoul, Korea, May 29 (2016) (Excellent oral presentation award).
 1. Trieu Khoa Nguyen and Bong-Kee Lee, “Novel post-processing technique for thermoforming molds fabricated by fused deposition modelling,” International Symposium on Green Manufacturing and Applications 2016, Bali, Indonesia, June 21-25 (2016).
 1. Trieu Khoa Nguyen and Bong-Kee Lee, “Dimensional accuracy of fused deposition modeled mold cores during post-processing treatments,” KSPE Annual Autumn Conference, Yeosu, Korea, October 25-28 (2016).
 1. Trieu Khoa Nguyen, Dong-Weon Lee and Bong-Kee Lee, “Numerical investigation of perforated polymer microcantilever sensor for contractile behavior of cardiomyocytes,” 29th International Microprocesses and Nanotechnology Conference, Kyoto, Japan, November 8-11 (2016).
 1. Trieu Khoa Nguyen and Bong-Kee Lee, “Development of a hybrid mold core for multi-scale thermoforming process,” ACVYS-2017 Gachon University, Seoul, Korea, June 25 (2017).
 1. Trieu Khoa Nguyen and Bong-Kee Lee, “Investigation of thermoforming process with milli- and micro-features,” KSMPE Annual Autumn Conference, Cheonan, Korea, October 19-20 (2017).
 1. Trieu Khoa Nguyen, Kyoung Je Cha and Bong-Kee Lee, “Development of plastic injection molding technology of biomedical product with sidewall and hole structures,” KSME Annual Autumn Conference, Jeju, Korea, November 1-3 (2017).
 1. Trieu Khoa Nguyen, Chul Jin Hwang and Bong-Kee Lee, “Numerical investigation of warpage in insert injection-molded lightweight hybrid products,” International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, Vol. 18 (2), pp. 187-195 (2017) doi: 10.1007/s12541-017-0024-5.
 1. Trieu Khoa Nguyen, Dong-Weon Lee and Bong-Kee Lee, “Numerical investigation of perforated polymer microcantilever sensor for contractile behavior of cardiomyocytes,” Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 56, 06GM01 (2017) doi: 10.7567/JJAP.56.06GM01.
 1. Trieu Khoa Nguyen and Bong-Kee Lee, “Post-processing of FDM parts to improve surface and thermal properties,” Rapid Prototyping Journal, 24(8), 2018.
 1. Nguyen Khoa Trieu, Nguyen Van Thanh Tien, Tran Trong Nhan, Lee Bong-Kee. An experimental investigation for warpage minimization of large-scale FDM parts. The first China-Vietnam symposium on precision manufacturing – CVPMS 2018.
 1. Nguyễn Khoa Triều, Lee Bong-Kee. Nghiên cứu độ cong vênh của sản phẩm nhựa-kim loại trong ép phun dùng phương pháp Taguchi và bề mặt đáp ứng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – IUH, 2019.

 

Đơn vị liên kết