ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Các công trình nghiên cứu của TS. Ao Hùng Linh
08/10/2020
gv-linh

Giảng viên Khoa Cơ khí – Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Email: aohunglinh@iuh.edu.vn

Tel: 01672.576.391


  1. HL Ao, J Cheng, K Li, TK Truong, A roller bearing fault diagnosis method based on LCD energy entropy and ACROA-SVM, Shock and Vibration, 2014.
  1. HL Ao, J Cheng, J Zheng, TK Truong, Roller bearing fault diagnosis method based on chemical reaction optimization and support vector machine, Journal of Computing in Civil Engineering 29 (5), 2014.
  1. HL Ao, J Cheng, Y Yang, TK Truong, The support vector machine parameter optimization method based on artificial chemical reaction optimization algorithm and its application to roller bearing fault diagnosis, Journal of Vibration and Control 21 (12), 2434-2445, 2015.
  1. S Luo, J Cheng, HL Ao, Application of LCD-SVD technique and CRO-SVM method to fault diagnosis for roller bearing, Shock and Vibration, 2015
  1. T Van Tran, YN Wang, HL Ao, TK Truong, Sliding Mode Control Based on Chemical Reaction Optimization and Radial Basis Functional Link Net for De-Icing Robot Manipulator, Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 137 (5), 2015.
  1. CJ LuoSongrong, AO Hunglinh, SVM Based on ACROA and Its Applications to Rotating Machinery Fault Diagnosis, China Mechanical Engineering 26 (10), 1306-1311,2015.
  1. Chau Minh Quang, Ao Hung Linh and Tran Trong Nhan. Research an improved response surface method for reliability analysis of annealing furnace. International Symposium on Advanced Manufacturing Technology & Applied Energy – AMTAE2016 (pp 174-179), 2016.
  1. Ao Hung Linh, Hoang Long Vuong,  A new method for diagnosis roller bearing faults based on backtracking search optimization algorithm and support vector machine, International Symposium on Advanced Manufacturing Technology & Applied Energy – AMTAE2016.
  1. Lê Trần Cảnh, Trần Đình Anh Tuấn, Ao Hùng Linh. Ứng dụng mô hình Kriging để chẩn đoán sự cố trong hệ thống Chiller. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – IUH, Số 25-2017.
  1. Ao Hùng Linh, Trần Đình Anh Tuấn, Trương Khắc Tùng, Nguyễn Trang Thảo. Ứng dụng của mô hình LMD-AR và DE-SVM để chẩn đoán hư hỏng ổ lăn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – IUH, Số 28-2017

 

Đơn vị liên kết