ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Các công trình nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Đức Nam
12/12/2021

Trưởng Khoa Cơ khí – Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Email: nguyenducnam@iuh.edu.vn

Tel: 093.712.5588


 1. Zhe Wu, Julong Yuan, Yanfei Zhu, Ducnam Nguyen. Fracture analysis of brittle workpiece during elastic deformation molding process. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer-Verlag, 2016, 86: 3193-3202.
 1. Ducnam Nguyen, Julong Yuan, Zhe Wu. Experimental study on elastic deformation molding process for generating aspheric surface glass. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer-Verlag, 2016, 82(5): 859-866.
 1. Nguyen Duc Nam. Simulation of Contact Processing in Manufacturing Aspheric Lenses by Elastic Deformation Machining Method. Journal of Science &Technology. 2016, 112: 039 – 043.
 1. Nguyen Duc Nam, Duong Cong Truyen. Optimizization of Mold Surface for Elastic Deformation Machining Method.Tạp chí Cơ khí Việt Nam,  Số đặc biệt (2016), pp. 47-52.
 1. Duong Cong Truyen, Nguyen Duc Nam. Microscale Frictional Properties of A Cobalt – Chromium Femoral Head under Boundary Lubrication. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt (2016), pp. 18 -24.
 1. Cong-Truyen Duong, Duc-Nam Nguyen. Microscale tribological response of human osteoarthritic articular cartilage under the boundary lubrication of hyaluronic acid. Springer – IFMBE Proceedings, ISSN 1680-0737, 2015, 46 (1): pp 235-238.
 1. DucNam Nguyen, Binghai Lv, Julong Yuan, Zhe Wu and Huizong Lu. Experimental study on elastic deformation machining process for aspheric surface glass. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer-Verlag, 2013, 65: 525-531.
 1. Lv Binghai, Nguyen DucNam, Yuan Julong, Wu Zhe and Zhao Ping. Application of elastic deformation machining method to generate aspheric surface glass. China Mechanical Engineering, 2013, 24(14): 1970-1974.
 1. Yuan Julong, Wu Zhe, Lv Binghai, Nguyen DucNam, Lu Huizong and Zhao Ping. Review on Ultra-precision Polishing Technology of Aspheric Surface. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2012, 23: 167-177.
 1. DucNam Nguyen, Binghai Lv, Julong Yuan, Zhe Wu and Ping Zhao. FEA on deformation behavior of glass plate in elastic deformation machining process. Advanced Materials Research, 2012, 497: 289-293.
 1. Z. Wu, B.H. Lv, J.L.Yuan, C.W. Wang, D.N. Nguyen and P. Zhao. Research on the  fracture property of glass plate under uniform pressure. Advanced Materials Research, 2012, 497: 284-288.
 1. D.N. Nguyen, J.L.Yuan, B.H. Lv and Z.Wu. Investigation of elastic deformation machining method for aspheric surface generation. Key Engineering Materials, 2011, 487: 278-282.
 1. Z.Wu, J.L.Yuan, B.H. Lv and D.N. Nguyen. Research on material removal characteristics in plane lapping method for aspherical surface using elastic deformation. Key Engineering Materials, 2011, 487: 293-297.
 1. DucNam Nguyen, Julong Yuan, Binghai Lv and Zhe Wu. Deflection and Stress Analysis of Glass Plate in Elastic Deformation Processing. Applied Mechanics and Materials, 2010, 38: 288-293.
 1. Zhe Wu, Binghai Lv, Julong Yuan, DucNam Nguyen, Ping Zhao and Qianfa Deng. Aspheric Surface Machining Using Elastic Deformation Molding Mehtod. International Journal of Nanomanufacturing, 2013, Vol. 9, No. 5/6, pp. 555-569.
 1. DucNam Nguyen, Julong Yuan, Binghai Lv, Zhe Wu, Ping Zhao and Qianfa Deng. Numerical and Experimental Study of Thickness Effect on Deflection of Glass Plate in Elastic Deformation Machining Method. International Journal of Nanomanufacturing, 2014, Vol. 10, No. 3, pp. 254-264.
 1. Nguyễn Đức Nam, Châu Ngọc Lê. Nghiên cứu mô phỏng quá trình biến dạng của thấu kính trong phương pháp gia công biến dạng đàn hồi. Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ IV, 2015 (2): pp. 445-452
 1. DucNam Nguyen, Julong Yuan, Binghai Lv, Zhe Wu, Ping Zhao and Qianfa Deng. Numerical and Experimental Study of Thickness Effect on Deflection of Glass Plate in Elastic Deformation Machining Method. The 3rd International Conference on Nanomanufacturing – NanoMan 2012 (Paper No. 138-143), Tokyo, Japan, 2012 (Jul. 25-27, 2012).
 1. Zhe Wu, Binghai Lv, Julong Yuan, DucNam Nguyen, Ping Zhao and Qianfa Deng. Aspheric Surface Machining Using Elastic Deformation Molding Method. The 3rd International Conference on Nanomanufacturing – NanoMan 2012 (Paper No. 134- 137), Tokyo, Japan, 2012 (Jul. 25-27, 2012).
 1. Nguyễn Đức Nam, Đường Công Truyền. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ dầy đến sự biến dạng của thấu kính trong phương pháp gia công biến dạng đàn hồi. Kỷ yếu hội nghị Cơ khí toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 2013.
 1. Đường Công Truyền, Nguyễn Đức Nam, Diệp Bảo Trí. Ảnh hưởng của sự thoái hoá khớp đến đặc tính ma sát của bề mặt khớp hông ở người. Kỷ yếu hội nghị Cơ khí toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 2013.

 

 

Đơn vị liên kết