ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thạc sĩ – Ngành Kỹ thuật Cơ khí
Thạc sĩ – Ngành Kỹ thuật Cơ khí

1. Mục tiêu đào tạo

 • PEO 1: Có kiến thức và năng lực vững chắc trong lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí hiện đại để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong các ngành công nghiệp.
 • PEO 2: Có khả năng nghiên cứu và học tập suốt đời, xác định giá trị cuộc sống và phát triển các ý tưởng đổi mới và khởi nghiệp
 • PEO 3: Trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả, làm việc chuyên nghiệp và tuân thủ tốt các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong các tổ chức và xã hội.

2. Chuẩn đầu ra

 • ELO a. Áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công  nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong lĩnh vực cơ khí.
 • ELO b. Phân tích các hướng nghiên cứu và phát triển kiến thức trong lĩnh vực cơ khí để tìm ra các giải pháp giải quyết các vấn đề phức tạp một cách nghiêm túc dựa trên phương pháp tiếp cận có tính hệ thống.
 • ELO c. Có khả năng giao tiếp hiệu quả về kiến thức, kỹ năng và ý tưởng bằng cách thức phù hợp tới đồng nghiệp, chuyên gia và cộng đồng.
 • ELO d. Có khả năng tiến hành thử nghiệm và mô phỏng thích hợp, phân tích và giải thích dữ liệu cũng như đánh giá kết quả nghiên cứu.
 • ELO e. Có khả năng lập kế hoạch và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học có sự sáng tạo và chủ động cao với sự đổi mới của thực tiễn sản xuất và thể hiện sự tự chủ và trách nhiệm cá nhân cao.
 • ELO f. Hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên cũng như lãnh đạo trong nhóm nghiên cứu hoặc nhóm dự án.
 • ELO g. Phát triển các giải pháp sáng tạo và đổi mới cho những thách thức của lĩnh vực kỹ thuật cơ khí và thể hiện khả năng khởi nghiệp với kiến thức và chuyên môn phù hợp.
 • ELO h. Tuân thủ quy tắc đạo đức và nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đánh giá được các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh của nền kinh tế, môi trường và xã hội.

3. Bảng tổng hợp số liệu học viên trúng tuyển, tỷ lệ đỗ và tỷ lệ bỏ học của 5 khóa học gần nhất

Đơn vị liên kết