ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
THÔNG BÁO V/v Thực tập doanh nghiệp trong học kỳ 3 (năm học: 2023-2024)_Cập nhật thời gian nộp đơn.
09/04/2024

Các em sinh viên muốn đi thực tập trong học kỳ hè tiến hành đăng ký học phần và đóng học phí học phần thực tập doanh nghiệp trong học kỳ 3-năm học 2023-2024. Sau đó, các em nộp đơn đăng ký thực tập doanh nghiệp cho Khoa, với điều kiện như sau:

– Điều kiện đi thực tập:

+ Tổng số tín chỉ tín luỹ tối thiểu phải đạt được trên 100 tín chỉ.

+ Trong thời gian đi thực tập, không được đăng ký học các môn học trong giờ hành chính.

– Cách thức đăng ký:

  • Sinh viên phải đăng ký được học phần và đóng học phí học phần thực tập doanh nghiệp trong học kỳ 3 trên cổng thông tin đăng ký học phần của Trường. Khoa Cơ Khí sẽ không lên danh sách thực tập cho trường hợp có nộp đơn đăng ký mà chưa đăng ký học phần và đóng phí.
  • Nộp đơn xin thực tập: (theo mẫu đính kèm ở dưới) có ghi đầy đủ thông tin liên lạc và nộp tại phòng Giáo vụ X3.01A. (Kể cả SV hệ đại trà và hệ CLC)

+ Mẫu đơn xin thực tập: Mẫu đơn xin thực tập

Lưu ý: – Khoa không xem xét các trường hợp các em sinh viên muốn đăng ký đi thực tập tại các công ty do cá nhân tự liên hệ.

– Sinh viên không nộp đơn xem như không đăng ký đi thực tập và Khoa sẽ không lên danh sách thực tập.

– Thời gian nộp đơn: từ ngày 03/05/2024 đến hết ngày 15/05/2024. 

– Thời gian thực tập: từ ngày 03/06/2024 đến hết ngày 04/08/2024.

Đơn vị liên kết