TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thông báo: V/v danh sách các hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp
05/01/2023

Danh sách các hội đồng bảo vệ khoá luận trong học kỳ 1, năm học 2022-2023 như sau:

+ Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí:

  • Thời gian: 7h30, ngày Thứ bảy (07 tháng 01 năm 2023)
  • Địa điểm: Xem trong danh sách được đính kèm

+ Ngành Công nghệ Chế tạo máy:

  • Thời gian: 7h30, ngày Thứ bảy (07 tháng 01 năm 2023)
  • Địa điểm: Xem trong danh sách được đính kèm

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử:

  • Thời gian: 7h30, ngày Chủ nhật (08 tháng 01 năm 2023)
  • Địa điểm: Xem trong danh sách được đính kèm
Đơn vị liên kết