TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Thông báo: V/v Nộp đơn đăng ký đi thực tập doanh nghiệp – HK2 (năm học: 2022-2023)
24/12/2022

THÔNG BÁO

V/v Thực tập doanh nghiệp trong học kỳ 2 (năm học: 2022-2023)

Các em sinh viên đã đăng ký học phần và đóng học phí học phần thực tập doanh nghiệp trong học kỳ 2-năm học 2022-2023 tiến hành nộp đơn đăng ký thực tập doanh nghiệp cho Khoa, với điều kiện như sau:

– Điều kiện đi thực tập:

+ Tổng số tín chỉ tín luỹ tối thiểu phải đạt được trên 100 tín chỉ.

– Cách thức đăng ký:

  • Sinh viên phải đăng ký được học phần và đóng học phí học phần thực tập doanh nghiệp trong học kỳ 2 trên cổng thông tin đăng ký học phần của Trường.
  • Nộp đơn xin thực tập (theo mẫu đính kèm ở dưới) có ghi đầy đủ thông tin liên lạc cho Thầy Bộ tại phòng X2.07 (Số điện thoại liên hệ: 0933728156).

+ Mẫu đơn xin thực tập: Mẫu đơn xin thực tập

Lưu ý: Khoa không xem xét các trường hợp các em sinh viên muốn đăng ký đi thực tập tại các công ty do cá nhân tự liên hệ.

– Thời gian nộp đơn: từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 07/01/2023. 

– Thời gian thực tập: từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 13/04/2023.

Đơn vị liên kết