ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
Ban chủ nhiệm khoa
Ban chủ nhiệm khoa

                  .

 

Trưởng khoa: PGS.TS Nguyễn Đức Nam

Email: nguyenducnam@iuh.edu.vn

Tel: 093.712.5588


 
Phó trưởng khoa: TS. Đường Công Truyền
Email: duongcongtruyen@iuh.edu.vn
Tel: 0908.216.530

Phó trưởng Khoa: TS. Nguyễn Viễn Quốc
Email: nguyenvienquoc@iuh.edu.vn
Tel: 0903.260.121

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KHOA CƠ KHÍ

Trưởng khoa: PGS.TS Nguyễn Đức Nam

 • Quản lý chung các công việc của khoa.
 • Phân công nhiệm vụ cho CB, GV, CNV.
 • Quản lý tuyển dụng GV, viên chức và kế hoạch đào tạo GV của Khoa.
 • Quản lý công tác tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh.
 • Quản lý đầu tư trang thiết bị, kế hoạch sửa chữa, bảo trì thiết bị và vật tư thực hành.
 • Quản lý việc biên soạn và điều chỉnh các chương trình đào tạo, giáo trình các hệ đào tạo.
 • Công tác quan hệ đối ngoại, đối nội của Khoa.
 • Quản lý hoạt động của Đoàn thanh niên, Công đoàn.
 • Quản lý việc đào tạo ngắn hạn.
 • Quản lý công tác kiểm định, thẩm định chương trình đào tạo theo chuẩn ABET, AUN.
 • Quản lý chương trình các hệ đào tạo của Khoa.
 • Quản lý công tác của hội đồng ngành, ban cố vấn doanh nghiệp, cựu sinh viên.
 • Quản lý công tác ra đề thi tuyển sinh các hệ đào tạo.
 • Quản lý công tác kết nối doanh nghiệp, cựu sinh viên.
 • Quản lý công tác cấp giảng viên đúng chuyên ngành, đúng chuyên môn của các lớp sau đại học: thạc sĩ và tiến sĩ.
 • Quản lý xét duyệt thành lập hội đồng bảo vệ chuyên đề, đề cương, luận văn, luận án SĐH.
 • Quản lý công tác hướng dẫn thực tập doanh nghiệp, khóa luận tốt nghiệp.

Phó Trưởng Khoa: TS. Đường Công Truyền

 • Quản lý công tác thời khóa biểu, kế hoạch giảng viên cho các lớp hệ đại học.
 • Quản lý và kiểm tra việc cấp giảng viên đúng chuyên ngành, đúng chuyên môn hệ đại học.
 • Triển khai cập nhật và điều chỉnh các chương trình đào tạo bậc đại học.
 • Quản lý và triển khai công tác kiến tập của sinh viên.
 • Kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giảng viên, hồ sơ khoa.
 • Triển khai thực hiện 5S, an toàn lao động, PCCC trong khu vực do khoa quản lý.
 • Quản lý phân công công tác GVCN.
 • Triển khai ra đề thi tuyển sinh, tốt nghiệp và đề thi của Khoa, các cơ sở khi có yêu cầu.
 • Triển khai giờ nghiên cứu khoa học, hội nghị hội thảo.
 • Làm báo cáo tổng kết năm học.
 • Xét học bổng cho sinh viên từ các tài trợ của các DN và các tổ chức khác.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa

Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Viễn Quốc

 • Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học trong Giảng viên và sinh viên.
 • Phụ trách công tác hợp tác quốc tế, kết nối doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ.
 • Phụ trách quản lý và phát triển lĩnh vực đào tạo ngành cơ điện tử của Khoa
 • Triển khai hội giảng, dự giờ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
 • Triển khai nghiên cứu khoa học, tham gia Eureka, Robocon.
 • Triển khai công tác Khoá luận tốt nghiệp, báo cáo giữa kỳ, thành lập hội đồng bảo vệ và nhập điểm.
 • Triển khai công tác viết giáo trình, triển lãm công nghệ của Giảng viên và sinh viên.
 • Quản lý thanh toán chấm bài thi cho GV.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa

Giáo vụ 1: Phạm Thị Nhẹ

 • Giải quyết các vấn đề học vụ cho sinh viên.
 • Quản lý công tác phát bằng tốt nghiệp.
 • In bảng điểm cho sinh viên các bậc đào tạo.
 • Phát phiếu khảo sát tình hình việc làm của SV sau tốt nghiệp.
 • Thống kê tình hình tốt nghiệp của SV.
 • Nhận hồ sơ và xét tốt nghiệp cho các hệ đào tạo.
 • Làm lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ, tốt nghiệp.
 • Triển khai cho GV đăng ký hình thức thi GK, cuối kỳ.
 • Nhận đơn và xử lý việc xin chèn lớp học phần cho SV.
 • Phân công giảng viên coi thi.
 • Quản lý và thanh quyết toán tài chính của Khoa theo quy chế chi tiêu nội bộ.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa

Giáo vụ 2: Nguyễn Thị Mỹ Dung

 • Báo ngưng, báo bù cho Giảng viên.
 • Giải quyết các vấn đề học vụ cho sinh viên.
 • Thu và tổng hợp bảng điểm theo từng học kỳ của Khoa.
 • Scan bảng điểm lưu vào máy tính và nộp PĐT.
 • Thu và tổng hợp minh chứng phục vụ cho kiểm định chương trình ABET.
 • Tổng hợp các tiêu chuẩn và hiệu chỉnh SAR theo ABET.
 • Thu và tổng hợp minh chứng QS và kiểm định AUN.
 • Thu giải trình công việc không phù hợp của giảng viên và nộp PCTSV.
 • Làm và nộp hồ sơ xét ABC và bảng chấm công.
 • Quản lý lưu trữ các tài liệu văn bản hồ sơ của Khoa.
 • Nhận đơn và mở lớp ghép cho sinh viên khi có yêu cầu.
 • Làm hợp đồng giảng viên thỉnh giảng, hợp đồng khoán.
 • In bảng điểm cho sinh viên các bậc đào tạo.
 • Thu minh chứng thực tập doanh nghiệp, KLTN.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa

Nhân viên: Vũ Văn Bộ

 • Quản lý host zoom, cấp phòng, ID và Password trên Zoom và MS Teams.
 • Nhập tiết dạy thực tập doanh nghiệp, khóa luận tốt nghiệp.
 • Nhận đơn xin mở lớp học phần, học lại, học vượt của SV.
 • Tra cứu điểm cho sinh viên khi có yêu cầu.
 • Thống kê phổ điểm thi học kỳ của các môn học của các giảng viên.
 • Thống kê tình hình có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa

Quản lý sau đại học: TS. Ao Hùng Linh

 • Phụ trách đào tạo sau đại học khoa cơ khí.
 • Triển khai làm kế hoạch giảng viên cho các lớp SĐH.
 • Triển khai công tác tuyển sinh, xét đầu vào SĐH.
 • Triển khai các hội đồng bảo vệ chuyên đề, đề cương, luận văn, luận án SĐH.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa

Tổ trưởng công đoàn: Nguyễn Tiến Dũng

 • Các họat động công đòan: chế độ làm việc, thi đua, khen thưởng, ma chay, hiếu hỉ,…
 • Triển khai các họat động phong trào của Khoa như thể dục thể thao, văn nghệ,…
 • Hỗ trợ Trưởng khoa trong các hoạt động Công đoàn của Khoa.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa

Bí thư đoàn khoa: Lâm Thanh Danh

 • Triển khai các công tác Đoàn khoa.
 • Triển khai các hoạt động thể thao văn nghệ của sinh viên.
 • Triển khai công tác cựu sinh viên Khoa Cơ khí.
 • Hỗ trợ công tác giáo dục định hướng cho tân sinh viên.
 • Triển khai các phong trào hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ sinh viên.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa

Các trưởng bộ môn thuộc khoa Cơ khí: 

Các nhiệm vụ chính của trưởng bộ môn, trưởng xưởng thuộc khoa Cơ khí bao gồm:

 • Tham gia xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ABET, AUN.
 • Trưởng chương trình đào tạo nếu phụ trách ngành đào tạo.
 • Phân công GV giảng dạy các môn học thuộc phạm vi bộ môn quản lý đúng chuyên môn.
 • Tư vấn SV các vấn đề liên quan đến các môn học do bộ môn phụ trách như: Đăng ký học phần, chương trình đào tạo, chương trình môn học, môn học tương đương, lịch giảng của GV.
 • Quản lý và giám sát việc giảng dạy của các GV thuộc bộ môn kể cả GV hợp đồng: lịch giảng dạy, chương trình giảng dạy,…và thông báo các vấn đề nảy sinh để Khoa giải quyết.
 • Đề xuất các phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thay đổi mã học phần, chương trình môn học do bộ môn quản lý.
 • Đề xuất thay đổi, cập nhật chương trình chi tiết các môn học do bộ môn quản lý.
 • Đề xuất kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư thực hành, bảo trì thiết bị do bộ môn quản lý.
 • Duyệt và ra đề thi cho các môn học do bộ môn quản lý, kể cả đề thi tại các cơ sở.
 • Phối hợp với lãnh đạo khoa trong việc tổ chức hướng dẫn Khóa luận TN, ĐA môn học.
 • Phối hợp với lãnh đạo khoa trong việc tổ chức hướng dẫn thực tập tốt nghiệp.
 • Triển khai bồi dưỡng và đánh giá về chuyên môn các GV thuộc BM, đặc biệt cho các GV mới.
 • Tổ chức công tác NCKH, biên soạn giáo trình, bài giảng cho các GV trong bộ môn.
 • Triển khai thực hiện 5S, an toàn lao động, PCCC trong khu vực do bộ môn quản lý.
 • Tư vấn các công tác liên quan đến chuyên môn cho lãnh đạo khoa.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa

Tổ bảo trì, sửa chữa của Khoa: 

Các nhiệm vụ chính bao gồm:

 • Quản lý và sắp xếp kho vật tư.
 • Quản lý xuất và nhập vật tư, trang thiết bị thực hành.
 • Kiểm kê, thanh lý tài sản cố định của Khoa.
 • Kiểm soát và thống kê vật tư thực hành.
 • Làm đề nghị mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất.
 • Triển khai bảo trì, bảo dưỡng, cài đặt và sửa chữa nhỏ các máy móc và trang thiết bị.
 • Triển khai giám sát và đánh giá tình trạng hoạt động của các máy móc và trang thiết bị.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Khoa..
      KHOA CƠ KHÍ
Nguyễn Đức Nam

 

Đơn vị liên kết